การตรวจสอบคุณวุฒิ สำหรับบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ดังนี้

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา จากหน่วยงาน เรียนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

2. สำเนาแสดงคุณวุฒิของบัณฑิตที่จบการศึกษา


* ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุลด้วย

* ขอความกรุณาระบุที่อยู่ในการตอบกลับให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการส่งผลการตรวจสอบคุณวุฒิ